Algemene voorwaarden Luyt Advocatuur

1. Algemeen

1.1. Luyt Advocatuur is een eenmanszaak waarin de rechtspraktijk wordt uitgeoefend, opgericht door mr Sylvia Luyt, ingeschreven in de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder het nummer 70063222.

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en daaruit voortvloeiende vervolgopdrachten aan Luyt Advocatuur gegeven en/of door Luyt Advocatuur aanvaard.

2.2. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van koophandel te Amsterdam en kunnen worden geraadpleegd op de website van Luyt Advocatuur: www.luytadvocatuur.nl

2.3. Alle aan Luyt Advocatuur verbonden personen en/of met Luyt Advocatuur samenwerkende personen, hun erfgenamen en alle rechtsopvolgers onder algemene titel kunnen zich op deze voorwaarden beroepen.

3. Opdracht

3.1. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Luyt Advocatuur krachtens overeenkomst van opdracht. De werking van artikel 7.404 BW en 7.407 lid 2 BW en 7.409 BW is uitgesloten.

3.2. De opdrachtnemer stemt ermee in dat een of meerdere advocaten verbonden aan Luyt Advocatuur of op verzoek van Luyt Advocatuur werkzaam (een deel van) de opdracht uitvoert en/of gedurende ziekte, vakantie of onmogelijkheid om de praktijk uit te oefenen uitvoering van de opdracht waarneemt.

3.2. Luyt Advocatuur zal bij de uitvoering van de verleende opdracht en bij de selectie van de in te schakelen derden de zorg van een goed opdrachtnemer betrachten.

3.3. De uitvoering van de opdracht geschiedt ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen daaraan geen rechten ontlenen.

3.4. Luyt Advocatuur is te allen tijde bevoegd de opdracht op elk moment met in acht neming van een redelijke termijn op te zeggen of de werkzaamheden op te schorten.

4. Honorarium

4.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal het honorarium van Luyt Advocatuur worden berekend op basis van gewerkte uren vermenigvuldigd met het gehanteerde uurtarief in euro’s per tijdseenheid. De tijdseenheid is telkens tenminste 6 minuten.

4.2. Het overeengekomen tarief is te vermeerderen met de wettelijk verschuldigde btw. Er wordt door Luyt Advocatuur geen percentage kantoorkosten in rekening gebracht.

4.3. Luyt Advocatuur is gerechtigd het met de opdrachtgever overeengekomen uurtarief periodiek aan te passen.

4.4. De door Luyt Advocatuur gemaakte kosten, zoals griffierechten, leges, spoedkoeriersdiensten, deurwaarderskosten, vertaalkosten, kosten van door Luyt Advocatuur ingeschakelde derden (zoals notarissen, belastingadviseurs, deskundigen), of andere hier niet genoemde aan een zaak gerelateerde kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever en worden door Luyt Advocatuur aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Een eventuele proceskosten veroordeling komt voor rekening van de opdrachtgever.

4.5. Er wordt per het einde van elke maand door Luyt Advocaten gefactureerd onder toezending van een specificatie van de verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten. Werkzaamheden die nog niet op de specificatie zijn vermeld kunnen ook nadien in rekening gebracht worden.

4.6. Betaling van de declaratie dient plaats te vinden binnen 14 dagen na de datum van facturering, tenzij nadrukkelijk een andere betaaltermijn overeengekomen is. Bij overschrijden van de betaaltermijn is de opdrachtgever, zonder nadere ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim en is de wettelijke rente verschuldigd. Eventuele incassokosten komen voor rekening van de opdrachtgever.

4.7. Reclames over de hoogte van een declaratie of anderszins dienen op straffe van verval schriftelijk binnen 14 dagen na factuurdatum aan Luyt Advocaten kenbaar gemaakt te worden.

4.7. Luyt Advocatuur is gerechtigd tot zekerheid betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht.

4.8. Luyt Advocatuur behoudt zich het recht voor, bij uitblijven van betaling binnen de gestelde termijn, de werkzaamheden niet aan te vangen, op te schorten of te staken.

5. Aansprakelijkheid

5.1. Luyt Advocatuur heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering die voldoet aan de normen die door de Nederlandse Orde van Advocaten daaraan gesteld worden. De aansprakelijkheid voor schade aan personen en/of zaken is door Luyt Advocatuur eveneens gedekt, onder een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

5.2. Aansprakelijkheid van Luyt Advocatuur en van  degenen die voor en/of in opdracht van Luyt Advocatuur werkzaam zijn is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst voor rekening van Luyt Advocatuur komt.

5.3. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de sub 5.1. genoemde verzekering mocht plaats vinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in de betreffende zaak in het desbetreffende jaar aan honorarium aan de opdrachtgever in rekening is gebracht met en maximum van € 10.000, =.

5.4. De aansprakelijkheid van Luyt Advocatuur en van degenen die voor en/of in opdracht van Luyt Advocatuur werkzaam zijn voor schade aan personen en /of zaken is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst voor rekening van Luyt Advocatuur komt. Indien, bij aansprakelijkheid in de zin van deze bepaling, door de verzekeraar geen uitkering wordt gedaan is de aansprakelijkheid van Luyt Advocatuur beperkt tot een bedrag van € 5.000, =.

5.5. Voor schade als gevolg van het niet aanvangen van werkzaamheden, opschorten of staken in de zin van artikel 4.8 van deze algemene voorwaarden is Luyt Advocatuur nimmer aansprakelijk.

5.6. Elk recht op schadevergoeding vervalt indien de claim in verband met de beweerdelijke aansprakelijkheid niet onverwijld, doch uiterlijk binnen 6 maanden na de gebeurtenis waaruit de beweerdelijke schade direct of indirect voortvloeit althans binnen 6 maanden nadat de opdrachtgever een mogelijke grond voor aansprakelijkheid van Luyt Advocatuur heeft ontdekt of had behoren te ontdekken, schriftelijk bij Luyt Advocatuur is ingediend.

6. Stichting Derdengelden

6.1. Luyt Advocatuur is aangesloten bij de Stichting Derdengelden Neijenhof Luyt, gevestigd aan de Keizersgracht 722 te (1017 EW) Amsterdam. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34209141.

6.2. Luyt Advocatuur kan in het kader van de uitvoering van opdrachten gelden van of ten behoeve van derden ontvangen en onder zich houden. Deze gelden worden gestort op het rekeningnummer van de Stichting Derdengelden Neijenhof Luyt: Nl51ABNA0433844558.

6.3. Luyt Advocatuur behoudt zich het recht voor om – na instemming van de opdrachtgever- gelden ontvangen voor de opdrachtgever te verrekenen met bedragen die de opdrachtgever verschuldigd is aan Luyt Advocatuur.

7. Vaststelling identiteit

7.1. Luyt Advocatuur is uit hoofde van Nederlandse regelgeving verplicht de identiteit van de opdrachtgever vast te stellen en ongebruikelijke transacties, als bedoeld in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme(Wwft) bij de autoriteiten te melden. De opdrachtgever verklaart zich hiermee bekend en geeft hiervoor toestemming.

8. Bewaartermijn dossiers

8.1. Nadat de behandeling van een dossier door Luyt Advocatuur is afgesloten, wordt het dossier gedurende een periode van 5 jaar na de datum van afsluiting, gearchiveerd, waarna het dossier zonder nadere berichtgeving wordt vernietigd.

9. Klachten- en geschillenregeling

9.1. Luyt advocatuur spant zich in de aanvaarde opdracht uit te voeren zoals van een goed opdrachtnemer kan worden verwacht; mocht de opdrachtgever niettemin reden zien om zich te beklagen over het uitvoeren van de opdracht door Luyt Advocatuur dan kan de opdrachtgever zich daarover beklagen bij Luyt Advocatuur. Op de behandeling van de klacht is de kantoorklachtenregeling van toepassing, die op de website gepubliceerd staat.

9.2. Luyt Advocatuur is aangesloten bij de Klachten- en Geschillencommissie Advocatuur. De opdrachtgever kan zijn klacht, indien de klachten regeling zoals genoemd onder 9.1. niet tot een bevredigende regeling heeft geleid, bij de Geschillencommissie Advocatuur een klacht indienen binnen 3 maanden nadat de klager kennis nam of had kunnen nemen van het handelen of nalaten van Luyt Advocatuur dat aanleiding tot de klacht heeft gegeven, op straffe van verval van recht. Alle geschillen naar aanleiding van de tot stand koming en/of de uitvoering van de dienstverlening van Luyt Advocatuur, inclusief declaratiegeschillen, worden beslecht overeenkomstig het reglement Geschillencommissie Advocatuur dat op de website van Luyt Advocatuur gepubliceerd staat.

10. Slotbepalingen

10.1. Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Luyt Advocaten is Nederlands recht van toepassing.

10.2 In geval van discrepantie tussen de inhoud van deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging waarin deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, prevaleert het bepaalde in de opdrachtbevestiging.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam tevens zijn zij geplaatst op de website van Luyt Advocatuur: www.luytadvocatuur.nl. Luyt Advocatuur is gevestigd aan de Vijzelstraat 68-72 te (1017 Hl) Amsterdam. Per e mail te bereiken op silvia@luytadvocatuur.nl of telefonisch: 06-11326912.

 

 

Amsterdam, januari 2018